Vedtægter

Vedtægter for Niløse Jagtforening


1 Navn og hjemsted

 • Vedtægter for Niløse Jagtforening


1.2 Hjemhørende i Sorø kommune, Åmosevej 15 A, 4293 Dianalund.


2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund(DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.


2.2 DJ hæfter ikke for denne forenings forpligtelser.


3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle ALLE inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til DJ’s formål.


3.2 Formål: Flugtskydning


3.3 Formål: Hundeudvalg


3.4 Formål: Aktuelle aktiviteter


4 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.


4.2 En person som ønsker medlemskab optages ved henvendelse til foreningen, hvor foreningens kasserer foretager det videre fornødne.


5 Ophør

5.1 Medlemmers udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens kasserer inden den 1. december.


5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med betaling af kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.


5.3 Foreningen kan på en generalforsamling ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter kap 10


5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


6 Kontingent og hæftelse


6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.


6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, juniorer-, senior- samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.


6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.


7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år september/oktober


7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i foreningens eller DJ’s medlemsblad/hjemmeside evt. ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, senest 14 dage før dens afholdelse.


7.4 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal stilles formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres 7 dage inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.


7.5 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter -dato, tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens beretning om forenings virke i det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af formand og/eller kasserer.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.


8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 21 dage herefter.

8.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt via e-mail eller post til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9 Afstemninger


9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


9.2 Hvert medlem har én stemme.


9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst fem medlemmer begærer skriftlig afstemning.


9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.


9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 8 medlemmer samt 2 suppleanter.


10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 4 medlemmer og 1 suppleant vælges i lige år. 4 medlemmer og 1 suppleant i ulige år. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer kan ikke udskiftes eller udtræde samme år.

10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand samt sekretær.


10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller et bestyrelsesmedlem begærer det.


10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede.


10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.


10.8 Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til egenhændigt at optage lån(kreditter til et beløb pålydende max. 1.600.000.-


10.9 Med henblik på køb og salg af aktiver (fast ejendom) på vegne af foreningen kræves dog altid en generalforsamlings godkendelse ved simpelt flertal.
11 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af formanden, i dennes fravær næstformanden.


11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


12 Formue og regnskabsår

 • Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.


 • Regnskabsåret er 16. september – 15- september.


 • Våbenpåtegning
  • Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.


13.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;
1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.
2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.


13.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.


13.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.


13.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.


13.6 Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.


13.7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.


14 Revisoren

14.1 Foreningens 1 revisor samt 1 suppleant vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.


14.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.


14.3 Medlemmer af bestyrelsen og udvalg kan ikke vælges til revisor.


15 Sammenslutning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokale foreninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.


16 Opløsning

16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på hver af de 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.


16.2 Foreningens eventuelle formue skal efter alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for 5 års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter 5 års udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.
17 Ikrafttræden

17.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 13 / 10 2022 Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

De tegningsberettigede for jagtforeningen


Den 13/ 10 2022


_______________ ______________ ______________________________ ______________ ______________________________ ______________ ______________________________ ______________ _______________
Godkendt af Danmarks Jægerforbund af direktør Karen Friis


Den _ _ / _ _ 20_ _


_______________ ______________ _______________